เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และประกอบอาชีพได้ โดยในส่วนของการศึกษาในพื้นที่ชายแดน กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิการอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความยากจน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาสู่ยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นที่ของประเทศ


ปก

คำนำ สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

โครงการ 60-64 ชายแดนยุทธศาสตร์ 1

โครงการ 60-64 ชายแดนยุทธศาสตร์ 2

โครงการ 60-64 ชายแดนยุทธศาสตร์ 3

สรุปโครงการชายแดน 3 ยุทธศาสตร์

ผังแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน

แผนที่แสดงพื้นที่จังหวัดชายแดน จำนวน 27 จังหวัด

อ้างอิง

ภาคผนวก

****************************************************************************

เอกสารนำเสนอ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของ ศธ.

ศธจ.เชียงใหม่

ศธจ.เชียงราย

ศธจ.แม่ฮ่องสอน

ศธจ.ตาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*
*