Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2566

77 ศึกษาธิการจังหวัด

ศธจ.

รายละเอียด

18 สำนักงานศึกษาธิการภาค

ศธภ.

รายละเอียด

245สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป./สพม.

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สศศ.

รายละเอียด

ข้อมูล ลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


ชาย 629,197 คน : หญิง 451,780 คน : รวม 1,080,977 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียน 56,838
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 6,552
คิดเป็นร้อยละ 11.53%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 50,286
คิดเป็นร้อยละ 88.47%

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ

1,073,930 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าสมุทร

1,793 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าอากาศ

5,254 คน
User Avatar

ข้อมูล ผู้บำเพ็ญประโยชน์


ชาย 5,000 คน : หญิง 20,775 คน : รวม 25,775 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลผู้บำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียน 56,838
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 440
คิดเป็นร้อยละ 0.77%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 56,398
คิดเป็นร้อยละ 99.23%

ข้อมูล ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด


ชาย 2,311 คน : หญิง 89,309 คน : รวม 91,620 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลยุวกาชาด อาสายุวกาชาด
โรงเรียน 56,838
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 829
คิดเป็นร้อยละ 1.46%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 56,009
คิดเป็นร้อยละ 98.54%

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าหน้าที่ พสน.ทั้งหมด

31,782 คน
User Avatar

พสน.เจ้าหน้าที่ของรัฐ

26,702 คน
User Avatar

พสน.บุคคลทั่วไป

5,080 คน
User Avatar

วุฒิ/หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด